Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), Jakub Wojciechowski – EastGateRecruitment informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jakub Wojciechowski – EastGateRecruitment z siedzibą w Gdańsku ul. Skarpowa 81/3, 80-145 Gdańsk.
 2. Z Jakub Wojciechowski – EastGateRecruitment z siedzibą w Gdańsku ul. Skarpowa 81/3, 80-145 Gdańsk, można kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i korzystania z uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych listownie na adres podany powyżej lub przez e-mail.: jakub@eastgaterecruitment.com
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

–   w celu realizacji usługi oraz prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji art. 6 ust 1 lit b, c;

–   w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c RODO);

–   w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. w celu zapewnienia kontaktu mailowego lub telefonicznego, w celu potwierdzenia lub odwołania usługi, a także w zakresie stosowania marketingu bezpośredniego oraz ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b i f RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach marketingowych, promocyjnych, itp., pod warunkiem wyrażenia zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 172 Pr. Tel.), gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób, w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail jakub@eastgaterecruitment.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. 
 3. Jakub Wojciechowski – EastGateRecruitment zwraca Pani/Panu uwagę na kwestię przedstawiania mu informacji z zakresu szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji (poprzez mail, telefon, inne kanały informacji), będzie to oznaczać wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Jakub Wojciechowski – EastGateRecruitment i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszej umowie lub w sposób określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione. Jakub Wojciechowski – EastGateRecruitment może zwrócić się do osoby, której dane dotyczą – gdy uzna to za wskazane – o wyrażenie wyraźnej zgody, przez którą Jakub Wojciechowski – EastGateRecruitment rozumie złożenie oświadczenia woli w sposób niebudzący wątpliwości co do faktu jej udzielenia przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Z uwagi na organizację świadczenia usług przez Jakub Wojciechowski – EastGateRecruitment i działalność jako przedsiębiorcy oraz jako agencji zatrudnienia, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

–    partnerskim agencjom rekrutacyjnym lub pracodawcom,

–    podmiotom uprawnionym przepisami prawa;

–    podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom zaopatrującym Jakub Wojciechowski – EastGateRecruitment w rozwiązania techniczne, organizacyjne, inne niezbędne do prowadzenia działalności.

 1. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 2. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:

–    w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,

–    w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,

–    jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych,

–    także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

–    do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO (wyjątek dotyczy między innymi danych niezbędnych do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 2. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).