About Us

plug-free-img.png

Company Profile

The Eastgate Recruitment company specializes in acquiring Polish employees to work in the European Union countries. Eastgate Recruitment is created by a team of well-trained and experienced Recruitment Consultants. At every stage of recruitment we care for the comfort of the recruited employee. We help him to organize a trip, insurance and accommodation. We care also of a client by recruiting at the highest level. For us, the most important thing is a man - comfort and a sense of security for both- the customer and our employee. EastGate Recruitment works as an intermediary agency, concluding a contract with the client from the European Union and providing employees with a full social package including insurance.

We recruit employees to:

1. Health care in Great Britain and Germany

2. Industrial and seasonal work in the Scandinavian countries, Germany and Great Britain

3. Highly qualified employees, eg. IT Norway

unnamed
Jakub Wojciechowski, Owner

At every stage of recruitment we care for the comfort of the recruited employee.  We help him to organize a trip, insurance and accommodation. We care also of a client by recruiting at the highest level.

EastGate Recruitment works as an intermediary agency, concluding a contract with the client from the European Union and providing employees with a full social package including insurance.

For us, the most important thing is a man – comfort and a sense of security for both- the customer and our employee.

Have queries?

Are you looking for a job abroad?
Or maybe you are looking for employees for your company?

People We Work With

Companies Trusted Us

RODO
(ang. General Data Protection Regulation, GDPR)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), Jakub Wojciechowski – EastGate Recruitment  informuje, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jakub Wojciechowski – EastGate Recruitment z siedzibą w Gdańsku ul. Skarpowa 81/3, 80-145 Gdańsk.

2.       Z Jakub Wojciechowski – EastGate Recruitment z siedzibą w Gdańsku ul. Skarpowa 81/3, 80-145 Gdańsk, można kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i korzystania z uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych listownie na adres podany powyżej lub przez e-mail.: jakub@eastgaterecruitment.com

3.       Przetwarzamy Pani/Pana dane  osobowe:

     w celu realizacji usługi oraz prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji art. 6 ust 1 lit b, c;

     w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 c RODO);

     w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. w celu zapewnienia kontaktu mailowego lub telefonicznego, w celu potwierdzenia lub odwołania usługi, a także w zakresie stosowania marketingu bezpośredniego oraz ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b i f  RODO).

4.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach marketingowych, promocyjnych, itp., pod warunkiem wyrażenia zgody  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 172 Pr. Tel.), gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail jakub@eastgaterecruitment.com Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

5.     W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. 

6.       Jakub Wojciechowski – EastGate Recruitment  zwraca Pani/Panu uwagę na kwestię przedstawiania mu informacji z zakresu szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji (poprzez mail, telefon, inne kanały informacji), będzie to oznaczać wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Jakub Wojciechowski – EastGate Recruitment  i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszej umowie lub w sposób określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione. Jakub Wojciechowski – EastGate Recruitment  może zwrócić się do osoby, której dane dotyczą – gdy uzna to za wskazane – o wyrażenie wyraźnej zgody, przez którą Jakub Wojciechowski – EastGate Recruitment   rozumie złożenie oświadczenia woli w sposób nie budzący wątpliwości co do faktu jej udzielenia przez osobę, której dane dotyczą.

7.     Z uwagi na organizację świadczenia usług przez Jakub Wojciechowski – EastGate Recruitment i działalność jako przedsiębiorcy oraz jako agencji  zatrudnienia, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

       partnerskim agencjom rekrutacyjnym lub pracodawcom,

       podmiotom uprawnionym przepisami prawa;

       podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom zaopatrującym Jakub Wojciechowski – EastGate Recruitment  w rozwiązania techniczne, organizacyjne, inne niezbędne do prowadzenia działalności.

8.     Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

9.     Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:

       w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,

       w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,

       jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych,

       także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

       do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

10.   Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3  RODO (wyjątek dotyczy między innymi danych niezbędnych do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).

11.   Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12.  Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).